det maritime teater 2014

Det Maritime Teater 2014Baggrund


I 2013 afviklede Kulturhavn, Kunstakademiets Arkitektskole i København, værftet ved Fregatten Jylland i Ebeltoft og Marstal Søfartsmuseum et kultursamarbejde, med den hensigt at afprøve og udvikle

samarbejds-relationer mellem vores arkitektfaglige og maritime kulturarv. Ideen var at teste danske

træskibsværfter som bidragsydere til fremtidige arkitekturprojekter ved at rette beddingsvognen ind mod land og rulle elementer af deres erfaringer ind i byen og tilføje den noget magisk. 

Folkebåd

Folkebåd - fortolkning - oversættelse

Pavillon

På det arkitekturfaglige niveau var motivationen at København og andre storbyer står over for en præserende arkitektonisk udfordring nemlig at 75 % af verdens befolkning i 2025 bor i byer og byområder. Det skaber et stort behov for boliger i begrænsede geografiske områder. En løsning på denne udfordring er at bygge mindre boliger og bo tættere, hvilket vi især har set eksempler på i Asien. Som alternativ til at konformere til en globaliseret verden, var intention at undersøge om vores særegne maritime kulturarv kan imødekomme fremtidens udfordringer. Eksempelvis ved at udnytte skibets hybride funktionalitet i bygninger i land og således udnytte det aktuelle rum maksimalt. Det konkrete produkt bestod i 7 pavilloner som blev udviklet med afsæt i en række maritime værkanalyser i et samarbejde mellem faglærte skibstømrere fra fregatværftet og studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Workshop på Fregatten Jylland - Dialogog vejledning - faglærte og arkitektstuderende

Husene har siden de blev bygget været flittigt anvendt af besøgende på Fregatten Jylland og senere langs

Købehavns Havn i forbindelse med Kulturhavn Købanhavn. I øjeblikket er de udstillet og anvendt på Holmen i København hvor de vil kunne opleves frem til sommeren 2014. Her vil de igen optræde som en del af

Kulturhavnsfestivalen. Husene som er bygget  i Massivtræ af hendholdsvist Eg, lærk og dansk douglas bliver flottere og flottere i deres patineringsproces og de appellerer fortsat til et stort publikum. Foruden den direkte eksponering i deres i 1:1 kontekst er pavilloner og workshop omtalt i flere medier bla. i fagbladet Arkitekten.


Gennem arbejdet med De Maritime Pavilloner gjorde alle deltagene aktører en række væsentlige opdagelser. Dels at der virkeligt viste sig at opstå nogle interessante rumlige og konstruktive løsninger i krydsfeltet

mellem Arkitektur og skibsbyggerkunst. Ligeså væsentligt som i det konkrete design viste der sig også at opstå en afgørende og overraskende konstruktiv synergi i mødet mellem workshoppens forskellige aktører.

Akademikere fra hovedstaden og Håndværkere og søfolk fra Provinsen, hvor faggrupperne skiftevist agerede undervisere og modtager af undervisning. Mesteren som lærer for akademikeren og Arkitekten som lærer for  håndværkeren. For de studerende  fra arkitektskolen i København tilførte det deres studium en væsentlig værdi ved at være anvendelseorienteret i tilknytning til en konkret produktion. For de faglærte var workshoppen inspirerende ved at udfordre deres univers i hybrider mellem traditioner og fornyelse, men desuden ved at de fik mulighed for at kommunikere deres kultur ud i en ny situation hvor deres fag udfoldede sig i nye overraskende sammenhænge.

 


Pavillon (dampskonnerten) Amaliehaven sommeren 2013

Pavilloner samlet på KADK, Holmen sensommer 2013

I relation til aftageren for pavillonerne, Kulturhavnsfestivalen i København, er det væsentligt at nævne måden, hvorpå de 7 maritime pavilloner blev fragtet til København - nemlig med Marstal Coasteren M/S Samka. 

Det var et opløftende særsyn at opleve Samkas gamle lossespil blev sat igang langs kajanlæggene i København, at se pavillonerne dukke frem af lastrummets mørke og for en stund hænge svævende over dækket inden de blev sat i land og straks taget i anvendelse af havnens gæster. Desuden optrådte Samka som en væsentlig aktør gennem hele festivalen, hvor den sejlede ture op og ned langs havnen med passagere ombord og således betonede den maritime oplevelse såvel for folk på kajen som for gæsterne ombord.

Landsætning af Maritime Pavilloner - Islands Brygge Juli 2013

Det er med udgangspunkt i den samlede oplevelse at det aktuelle oplæg tager sin form. Ideen er at Dette kulturhavnsprojekts aktører  og elementer -  1:1 workshoppen / undervisningen, workshoppens konkrete produkt, Samka, Sejlads, Tillægning og omstingning / losning skal skal spille en endnu tættere og ligeværdig  rolle. I det følgende forklares hvordan. 

Projektidé


Hvor der ved den seneste workshop var tale om 7 eneståene pavilloner, vil der denne gang være tale om en sammenhængende struktur, dels på et tematisk niveau, men også i nogen udstrækning i forhold til den fysiske konstruktion. Projektet udfoldes i forhold til den konkrete situation hvor et skib lægger til kaj og hvor der udsiller sig en overgangssituation. Det kan dreje sig om lastning og losning, men også en omstigning hvor passagere går ombord eller fra borde. De oplevelsesmæssige begreber der knytter an til denne overgangssituation kan eksempelvis være forventning, (ud)længsel, afsked eller genforening. Det kan være et transit mellem to verdener, men også mødet mellem forskellige kulturer, hvad enten man selv er på vej på rejse, eller modtager en pakke som er kommet til landet via et fragtskib. 


Igen i denne workshop vil vi udforske skibsaptering som en arkitektonisk løsningsmodel, men denne gang er det konkrete progarm et lille Maritimt Teater, hvor en del konstrueres så det kan stå ombord på Samka, og en del som kan stå på Kajen foran skibet.  I dette rum vil en række teaterkunstnere og musikere give forskellige poetiske bud på overgange mellem land og vand. I tidsrummet mellem de konkrete forestillinger vil alle teatrets nicher være tilgengelige for Kulturhavnsfestivalens gæster. Teatrets overordnede tematik relaterer sig til boligen, hverdagens teater og til det at vende hjem eller det at forlade sit hjem.

Collage - stemningsbillede - Det Maritime Teater

Teatret som konkret vil bestå af 6 - 10 sammenstillelige nicher på ca. 2,5 x 2 x 2,5 meter, bygges på en workshop på Marstal Søfartsmuseums museumsværft . De gamle skibsværfter i provinsen bærer på en masse viden og ekspertise, som vi ønsker at udnytte i nye sammenhænge og således sætte fokus på et betydningsfuldt dansk maritimt håndværk, som risikerer at gå tabt. Ved et samarbejde mellem vores gamle håndværkstraditioner og tidens unge arkitekter sikres det, at vores maritime kulturarv bliver ført videre til den næste generation på en ny og overraksende måde.

Sidste år fragtede coasteren Samka fra Marstal Søfartsmuseum havnehusene fra Ebeltoft til Københavns Havn. I år afvikles Workshoppen i Marstal, delvist ombord på netop Museums skibet Samka som således bringes ind i et direkte arkitektonisk samspil, men det konkrete produkt. 

Forventet resultat


Teatret som også vil kunne fungere i sin egen isolerede sammenhæng, vil henover sommeren være til glæde og gavn for byens tusindvis af borgere og turister, og teatret kan således betragtes som en gave til København.

Projektet vil være et indspark til debatten om fremtidens byggeri.


Skib - bolig - aptering - koreografi


Begrebet koreografi anvendes oftest i forbindelse med skuespil og dans som det mønster aktørerne bevæger sig i eller efter. Men begrebet kan også anvendes til den tybe rum som fordre en særlig anvendelse. Og sådanne rum er der i vid udstrækning tale om ombord på skibene. Grundet den begrænsede plads på skibene må vi opholde og bevæge os på en særlig måde. Skibets aptering ( fastmonterede møblement) hjælper os med at orientere os og fortæller os hvordan vi skal agere i rummet. Det kan man kalde skibets iboende koreografi.  Således indrettes også det Maritime teater og det er vores forventing at der i hybriden mellem konkrete koreografiske rum og koreograferede handlinger vil kunne gøres nogle helt særlige arkitektoniske opdagelser. Opdagelse med hvilke vi kan tilføje et nyt kapitel i debatten om fremtidens handlingsrum, hvad enten der er tale om færgeterminaler, teaterrum eller boliger. Det drejer sig om at skabe arkitektur som udnytter overgange, hybrider og møder, hvad enter der er tale om fysiske overgange mellem materialer og rum, eller møder mellem mennesker eller kulturer. Hvis der i møderne omstår en art fællesrum er vi kommet endnu et stykke i forhold til et fortsat presserende plads og ressourcespørgsmål især i verdens storbyer.

I forbindelse med projektet er det vores ambition at benytte os af lokalt tilgængelige materialer som træ og af vores nationale byggetraditioner, og således sikre en bæredygtig produktion, som også er med til at bevare og udvikle vores kulturarv. Projektet vil desuden teste muligheder for opholdsrum i havnen i praksis og således bidrage til kommunens vision om at udvikle havnen fra industrihavn til en rekreativ havn.


Workshoppens produkt og rammer


Vi ønsker at afholde en workshop over 10 dage, hvor ca. 20 elever fra Arkitektskolen skal producere et maritimt apteret teater af træ, som sammen med Museumscoasteren Samka skal bevæge sig mellem  Kulturhavns festivalområder i Københavns Havn. Workshoppen afholdes på museumsværftet i Marstal, som tilbyder at stille værkstedsfaciliteter til rådighed, mens der vil være overnatningsmulighed på Samka som har hjemhavn i Marstal. En del af det maritime teater vil desuden være tiltænkt en plads direkte på dækket af skibet (ovenpå de eksisterende lastrumsluger).

Teatrets funktionalitet:


Ligesom festivalen selv skal teatret inspirere til fællesskab og oplevelser i havnen. Teatret skal dels danne rum om forskellige planlagte teaterstykker, men desuden vil det være åbent for festivalens gæster og således danne ramme om- eller endda betone de kulturelle dramer som udspiller sig på københavns havn i forbindelse med  festivalen. Der er ikke tale om et klassisk kuk-kasseteater, men snarere om en række rumligheder som på forskelligvis kan danne rum om planlagte eller spontane forestilliner. Teatret vil have et arkitektonisk slægtskab, med de fortsat eksisterende  maritime pavilloner og således lægge sig til festivalens specialdesignede fysiske rammer som et nyt familiemedlem og vidnesbyrd om at havene er hjem for maritim arkitektur.Den enkelte niches udformning:


En afgørende udfordring i forhold til fremtidens boliger er, at vi skal bo mindre og tættere. I det aktuelle maritime teater som har boligen, eller hverdagens dramer som tematik, udforskes skibsaptering som arkitektonisk løsningsmodel. Noget af det der kendetegner opholdsrummet i mindre skibskonstruktioner er, at apteringen (altså boligdelens komponenter / møbler) og skibets konstruktion hænger sammen. Det sparer plads i forhold til at skulle anvende almindelig møblering, som består af mobile genstande i et tomt rum. Desuden er apteringen udført med hybride egenskaber, hvilket vil sige at hvert møbel kan anvendes på flere måder. Det fastapterede og det hybride er således nøglebegreber som skal anvendes, når det maritiem teater skal udformes. Opgavens tematiske udgangspunkt i forhold til konstruktion og funktion er således at frigøre aptering fra skibskonstruktionen og anvende den i anden kontekst. I relatione til den hybride funktionalitet som kendes fra skibsaptering undersøges teatrets potentialle dobbelsfunktionalitet. Eksempelvis i forhold til overgange mellem bolig og by / skib og havn, skjulte og eksponerede situationer, private og offentlige rum, rum for bevægelse og rum for hvile.


Således vil den enkelte niche veksle mellem at være teaterloge og teaterscene. 

Eller sagt på en anden måde  - et rum der veksler mellem udsigt og indsigt.