workshop i ebeltoft

Folkebåden - uddrag af maritim værkanalyse - Kasper Prochownik 2013

Center for Maritim Arkitektur arrangerer interdiciplinære workshops med det dobbelte sigte dels at kombinere den teorestisk og praktiske tilgang til en aktuel opgave og dels at  knytte  kursusundervisningen sammen med en konkret produktion - Et produkt der tænkes ind i en konkret sammenhæng udenfor workshoppens rammer. Således anvendelsesorienteret undervisning. 


Maritime pavilloner til Kulturhavn 2013I foråret 2013 afviklede vi en workshop på Museumsværftet ved Fregatten Jylland.  Projektet var blevet  iværksat i et samarbejde mellem ideens ophavsmand Kristian Hansen - Københavns Arkitektskole, Nanna Sørensen - Kulturhavn København,  Joachim Juel Vædele - Fregatten Jylland, og Erik Kromann - Marstal Søfartsmuseum. 


Workshoppen som havde titlen “Det apterede rum”  knytter sig til det stof som har været omdrejningspunkt for undervisningen for afdeling 2’s 1. års elever på Arkitektskolen i København gennem de seneste 3 år.


Det drejer sig om at udforske potentialet i hybrider mellem konkrete konstruktioner i Danmarks arkitekturhistorie og søfartshistorie.


Den aktuelle tværfaglige workshop på Museumsværftet ved Fregatten Jylland havde således “Det apterede rum” som omdrejningspunkt.


Værftets skibstømrere og 13 arkitektstuderende løste i fællesskab en opgave om at bygge 7 maritime apterede pavilloner der skulle anvendes i forbindelse med Kulturhavn i København 2-4 aug. 2013.Arbejdstegninger


Maritim Pavillon, Dansk Jagt.

StudArk Sebastian M. Christensen
Vejledning


værftets driftchef og to arkitektstuderende
Arbejdssituation


 Isætning af trædyvler.

(Maritim Pavillon RS 5)

Produktet: 7 Maritime pavilloner har skibet som designmæssig hovedreference og ligesom hovedparten af en række af de mest kendte historiske danske skibe er de udviklet med fokus på relationen: trækonstruktion som bærende element, træbeklædning som beskyttende element og træaptering som det beboede rum.


I de maritime pavilloner lever Dansk kulturarv uden for udstillingsmontrerne på konventionelle museer og og på Workshoppen blev traditionelle formidlingsformer udfordret gennem dialog henover en hybride produkter. Hybride produkter forstået ved at de trak på erfaringer som er tilvejebragt i forskellige faggrupper - I Fortolkninger af Nordiske traditioner, Nordisk design og Nordiske materialePå workshoppen introducerede vi skalaen 1:1 i undervisningsregi for Arkitektstuderende og som alternativ til gængse materialer på skolerne og et enøjet fokus fokus på ITanvendes byggematerialer som de kendes fra den faktiske reference – Eg, Lærk, Fyr osv.


Via ideen om det apterede rum som omdrejningspunkt for en konstruktion i land igangsatte vi også en diskussion af det apterede rum som alternativ til den konventionelle bolig – eksempelvis i forhold til en tiltagende bo-tæt udfordring, hvor apteringen viser sig anvendelig fordi den skaber beboelig omgivelser i komplekse formuniverser på få m3.


Workshoppen havde også et andet sigte nemlig at styrke arbejdsrelationen mellem akademiker og håndværker eller sagt mere præcist skibstømrere og arkitekter. Og dermed være med til at nedbryde fortsat eksisterende fordomme samt motivere til øget dialog mellem de faggrupper der også fremadrettet skal tænke, tegne og praktisk udføre vores fysiske omgivelser.


På værftet i Ebeltoft følger Eleverne arbejdsrutinerne på værftet ved fregatten Jylland i 14 dage, indgår i teams sammen med værftets skibstømrere og er dermed selv med til at omsætte deres tegninger til faktiske bygninger sammen med faglærte håndværkere.

Arbejdssituation


Gennemgang og justeringer af arbejdstegningerArbejdssituation


Værftets formand Hans (t.h.) i samtale med to

studerende


Under bovsprydet


Pavillonerne tager form på området foran Fregatten og værftsbygningen

7  Maritime Pavilloner


workshoppens sidste dag.


Juni 2013


Copyright ©  All Rights Reserved